Municipality Administration

Procurement

Information
Name „Разработка, доставка и инсталиране на софтуерен продукт "Прилагане на платформа за сътрудничество” по проект “CROSSBORDER PARTNERSHIP BETWEEN BOLINTIN VALE MUNICIPALITY AND STRAZHITSA MUNICIPALITY IN ORDER TO IMPROVE DECISION-MAKING SYSTEM - ROWS OF BRIDGES AND GATES (ROBG)”(Трансгранично партньорство между Община Болинтин-Вале и Община Стражица за подобряване на системата за вземане на решения – ROWS OF BRIDGES AND GATES (ROBG) по две обособени позиции: Обособена позиция №1:„Разширяване обхвата на административната информационна система на Община Стражица в 21 кметства на територията на общината”. Обособена позиция №2:„Разработка на модул за трансгранична комуникация и модул за комуникация между частни лица“
Number 6
Date 5/11/2018
Object Доставка
Participation deadline 6/1/2018 5:00:00 PM
State Completed
Valid from 5/11/2018
Valid to 6/1/2018
Description Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран/и независим/и изпълнител/и за доставка на уеб базиран модул за осигуряване на достъп на 21 кметства до основната АИС, работеща в общинската администрация на Община Стражица по обособена позиция № 1 и услуги по разработка, инсталиране, обучение, гаранция и поддръжка на модул за трансгранична комуникация и модул за комуникация между частни лица по обособена позиция №2, гарантиращи професионално, качествено и своевременно изпълнение на предмета на обществената поръчка, свързано с протичане на дейности по проект “CROSSBORDER PARTNERSHIP BETWEEN BOLINTIN VALE MUNICIPALITY AND STRAZHITSA MUNICIPALITY IN ORDER TO IMPROVE DECISION-MAKING SYSTEM - ROWS OF BRIDGES AND GATES (ROBG)“ на Община Стражица.
Principal Кмет на община Стражица
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00078-2018-0001
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333537313432
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-57 | 5/11/2018 5/11/2018 Решение
ОП-58 | 5/11/2018 5/11/2018 Обявление за поръчка
ОП-59 | 5/11/2018 5/11/2018 Документация
ОП-60 | 5/11/2018 5/11/2018 Техническа спецификация ОП 1
ОП-61 | 5/11/2018 5/11/2018 Техническа спецификация ОП 2