Municipality Administration

Procurement

Information
Name Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в селата Кесарево, Камен, Сушица, Асеново и Царски извор, община Стражица, област Велико Търново”
Number 17
Date 9/11/2018
Object Услуга
Participation deadline 10/5/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 9/11/2018
Valid to 10/5/2018
Description В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите по упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ а именно: • Дейност 1: Строителен надзор по време на изпълнението на обекта, до приемане и въвеждането му в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания; • Дейност 2: Извършване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи; • Дейност 3: Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5/ 28.12.2006 г. за целия обект или за съответната част от обекта, ако се извърши поетапно предаване на части от целия строителен договор.
Principal Кмет на община Стражица
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00078-2018-0006
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631323534
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-145 | 9/11/2018 9/11/2018 Решение
ОП-146 | 9/11/2018 9/11/2018 Обявление
ОП-147 | 9/11/2018 9/11/2018 Указания за подготовка на офертите
ОП-148 | 9/11/2018 9/11/2018 Методика за оценка
ОП-149 | 9/11/2018 9/11/2018 Техническа спецификация