Municipality Administration

Procurement

Information
Name „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на община Стражица“
Number 16
Date 11/14/2017
Object Доставка
Participation deadline 12/19/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 11/14/2017
Valid to 12/19/2017
Description В обхвата на поръчката се включва доставката на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на обекти на Община Стражица.
Principal Кмет на община Стражица
Procedure Открита процедура по ЗОП
Number in PPA 00078-2017-0013
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333531363933
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-165 | 11/17/2017 11/17/2017 Решение
ОП-166 | 11/17/2017 11/17/2017 Обявление
ОП-167 | 11/17/2017 11/17/2017 Документация
ОП-168 | 11/17/2017 11/17/2017 Образци
ОП-191 | 12/22/2017 12/22/2017 Протокол №1 от работата на комисията.