Municipality Administration

Procurement

Information
Name Пазарни консултации за изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация на съществуващ парк в УПИ IV, кв. 102, гр. Стражица, обл. В. Търново – Втори етап – подетап „А”
Number 9
Date 6/29/2018
Object Други
Participation deadline 7/6/2018 5:00:00 PM
State Closed
Valid from 6/29/2018
Valid to 7/6/2018
Description Пазарни консултации проведени на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП и Условия за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. в процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ .
Principal Кмет на община Стражица
Procedure Пазарни консултации
Number in PPA -
Link to PPA -
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-74 | 6/29/2018 6/29/2018 Покана
ОП-75 | 6/29/2018 6/29/2018 Образци
ОП-99 | 7/10/2018 7/10/2018 Протокол
ОП-100 | 7/10/2018 7/10/2018 Решение
ОП-101 | 7/10/2018 7/10/2018 Оферта Билдинг Комфорт