Municipality Administration

Procurement

Information
Name „Избор на изпълнител на СМР по проект „Деинституционализация на социални услуги за деца в община Стражица” по две обособени позиции: обособена позиция № 1 – Изграждане на преходно жилище за деца от 15 до 18 г., находящо се в кв. 45, УПИ ХVІІ – 190, град Стражица; обособена позиция № 2 – Ремонт на Дневен център за деца и младежи с увреждания, с. Горски Сеновец”.
Number 5
Date 3/21/2018
Object Изпълнение на строителство
Participation deadline 4/16/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 3/21/2018
Valid to 4/16/2018
Description Обособена позиция № 1: Строителните работи по тази обособена позиция е изграждане на строеж за осигуряване на подходяща социална инфраструктура с капацитет 8 места за предоставяне на социалната услуга от резидентен тип – Преходно жилище. Сградата ще разполага с прилежаща територия, която ще се обособи като част от услугата. В сградата ще се обособят самостоятелни спални помещения, с осигурен достъп до останалите общи помещения. В проекта на преходното жилище, размерите, площите и обзавеждането на всички комуникационни зони във и извън тях, санитарните възли и останалите помещения ще бъдат предвидени за ползване от лица с увреждания. Организацията на пространството на преходното жилище включва спални помещения, санитарни помещения, дневна, кухня, трапезария, офис и санитарно помещение за персонала, перално и склад. Обособена позиция № 2: Строителните работи по тази обособена позиция е извършване на строителни дейности в съществуваща сграда на Дневен център за деца и младежи с увреждания, находяща се в с. Горски Сеновец, във връзка с надграждане на предоставяните услуги в дневния център с разкриване на нова услуга – индивидуална педагогическа подкрепа и психологическа помощ. Това налага увеличаване капацитета на дневния център, за което е предвидено извършване на строително-ремонтни дейности за ремонт на покрива на сградата, ремонт на подхода към рампата за достъп на хора с увреждания, направа на външна мазилка, боядисване на помещенията, ремонт на тротоара около сградата.
Principal Кмет на община Стражица
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9074779
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9074779
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-40 | 3/21/2018 3/21/2018 Обява
ОП-41 | 3/21/2018 3/21/2018 Документация
ОП-42 | 3/21/2018 3/21/2018 Образци
ОП-43 | 3/21/2018 3/21/2018 Проект
ОП-47 | 4/11/2018 4/11/2018 Съобщение за удължаване на срокове