Municipality Administration

Procurement

Information
Name „Доставка на настолни компютри, лаптоп и прилежащ софтуер по проект „CROSSBORDER PARTNERSHIP BETWEEN BOLINTIN VALE MUNICIPALITY AND STRAZHITSA MUNICIPALITY IN ORDER TO IMPROVE DECISION-MAKING SYSTEM - ROWS OF BRIDGES AND GATES (ROBG)” (Трансгранично партньорство между Община Болинтин-Вале и Община Стражица за подобряване на системата за вземане на решения – ROWS OF BRIDGES AND GATES (ROBG)“
Number 1
Date 1/16/2018
Object Доставка
Participation deadline 1/23/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 1/16/2018
Valid to 1/23/2018
Description Изпълнителят извършва доставка, включително инсталиране, сглобяване, монтиране, според случая и въвеждане в експлоатация, описаното в Таблица №1 оборудване, необходимо за нуждите на проект ”CROSSBORDER PARTNERSHIP BETWEEN BOLINTIN VALE MUNICIPALITY AND STRAZHITSA MUNICIPALITY IN ORDER TO IMPROVE DECISION-MAKING SYSTEM - ROWS OF BRIDGES AND GATES (ROBG)” финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020, приоритетна ос 5: Ефективен регион, номер на апликацията: 16.5.2.032, e-MS код ROBG-184.
Principal Кмет на Община Стражица
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9072241
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072241
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-9 | 1/16/2018 1/16/2018 Обява
ОП-10 | 1/16/2018 1/16/2018 Документация
ОП-11 | 1/16/2018 1/16/2018 Образци
ОП-15 | 1/25/2018 1/25/2018 Протокол №1 от работата на комисията.
ОП-24 | 2/6/2018 2/6/2018 Протокол №2 от работата на комисията