Municipality Administration

Procurement

Information
Name ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за изпълнение на проект „Благоустрояване на парк в кв. 63, гр. Стражица"
Number 16
Date 9/4/2018
Object Изпълнение на строителство
Participation deadline 9/12/2018 5:00:00 PM
State Closed
Valid from 9/4/2018
Valid to 9/12/2018
Description Във връзка с условията за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: „Благоустрояване на парк в кв.63, гр. Стражица" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.037 за благоустрояване и подобряване облика на населените места по Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на „МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ , Кметът на община Стражица провежда настоящите пазарни консултации.
Principal Кмет на община Стражица
Procedure Други
Number in PPA -
Link to PPA -
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-132 | 9/4/2018 9/4/2018 Покана за пазарни консултации.
ОП-133 | 9/4/2018 9/4/2018 Техничска спецификация
ОП-134 | 9/4/2018 9/4/2018 Образци
ОП-151 | 9/14/2018 9/14/2018 Протокол
ОП-152 | 9/14/2018 9/14/2018 Решение