Municipality Administration

Procurement

Information
Name „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици на територията на община Стражица през учебната 2018/2019 г.“
Number 20
Date 9/26/2018
Object Услуга
Participation deadline 10/17/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 9/26/2018
Valid to 10/17/2018
Description Обществената поръчка включва осъществяване на транспортна дейност в учебните дни през учебната година 2018-2019 г. по определено от възложителя маршрутно разписание в четири направления: 1) гр. В. Търново – с. Лозен /център/ – с. Виноград /център / - Лозен /център/ – Горски Сеновец / център / – Царски Извор / център / - Стражица / център /; 2) гр. Г. Оряховица - с. Стрелец (център) - с. Паисий (център) - с. Виноград (ОУ) и обратно; 3) гр. Стражица - с. Бряговица /център/ - гр. Стражица /център/; 4) гр. Стражица - с. Кесарево /център/ - гр. Стражица.
Principal Кмет на община Стражица
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00078-2018-0009
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631373233
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-168 | 9/26/2018 9/26/2018 Решение за откриване на процедура
ОП-169 | 9/26/2018 9/26/2018 Обявление за поръчка
ОП-170 | 9/26/2018 9/26/2018 заглавна страница
ОП-171 | 9/26/2018 9/26/2018 Техническа спецификация
ОП-172 | 9/26/2018 9/26/2018 Указания за подготовка на оферти