Municipality Administration

Procurement

Information
Name Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Стражица”
Number 10
Date 7/3/2018
Object Услуга
Participation deadline 7/26/2018 5:00:00 PM
State Closed
Valid from 7/3/2018
Valid to 7/26/2018
Description В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите по упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ.Дейностите в обхвата на поръчката ще се изпълняват по отношение на строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и рехабилитация на пътна мрежа на територията на община Стражица: • път VTR2287 /III-407, Стражица – Царски извор – Бряговица – граница община Стражица – Лясковец – жп гара Джулюница - /1-4/. • път VTR2290 /III-407, Лозен – Орловец – Виноград - Паисий/ VTR1292/Участък /III-407, Лозен – Орловец – Виноград.
Principal Кмет на община Стражица
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00078-2018-0002
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333538383632
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-79 | 7/3/2018 7/3/2018 Решение
ОП-80 | 7/3/2018 7/3/2018 Обявление
ОП-81 | 7/3/2018 7/3/2018 Указания за подготовка на офертата
ОП-82 | 7/3/2018 7/3/2018 Методика за оценка
ОП-83 | 7/3/2018 7/3/2018 Техничска спецификация