Municipality Administration

Procurement

Information
Name Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство на обект „Реконструкция на уличната мрежа в гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново“
Number 18
Date 9/20/2018
Object Инженеринг
Participation deadline 10/19/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 9/20/2018
Valid to 10/19/2018
Description Предметът на поръчката обхваща дейностите - проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР и изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания,свързани с рехабилитация на улична мрежа и съоръжeния към нея на територията на гр. Стражица
Principal Кмета на община Стражица
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00078-2018-0007
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631353733
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-157 | 9/20/2018 9/20/2018 Решение
ОП-158 | 9/20/2018 9/20/2018 Обявление
ОП-159 | 9/20/2018 9/20/2018 заглавна стр.
ОП-160 | 9/20/2018 9/20/2018 Техническа спецификация
ОП-161 | 9/20/2018 9/20/2018 Образци