Municipality Administration

Procurement

Information
Name Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Стражица, обл. Велико Търново
Number 18
Date 12/11/2017
Object Изпълнение на строителство
Participation deadline 1/11/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 12/11/2017
Valid to 1/11/2018
Description Предвижда се рекултивация на общинското депо, намиращо се в ПИ №126015 по КВС, в землището на гр.Стражица с площ на имота 40,120 дка (40120 кв.м.). Площта на терена, предназначен за рекултивация, и която е обект на настоящата поръчка е 27,751 дка (27751 кв.м.). Отпадъците, които са депонирани на депото и е необходима тяхната рекултивация, чрез прибутване, преоткосиране и последващо засипване с пласт от глина, пластове от земна почва, пласт от хумус, са 19 845,00 м3.
Principal Кмет на община Стражица
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00078-2017-0016
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333532353433
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-184 | 12/11/2017 12/11/2017 Решение за откриване на процедура.
ОП-185 | 12/11/2017 12/11/2017 Обявление
ОП-186 | 12/11/2017 12/11/2017 Документация
ОП-187 | 12/11/2017 12/11/2017 ОБРАЗЦИ
ОП-188 | 12/11/2017 12/11/2017 Проект