Municipality Administration

Procurement

Information
Name "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и уличната мрежа в община Стражица”
Number 15
Date 11/14/2017
Object Услуга
Participation deadline 12/20/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 11/14/2017
Valid to 12/20/2017
Description Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности: Доставяне, разполагане и поддържане на съдове за битови отпадъци; Събиране и транспортиране на битови отпадъци до регионално депо в землището на с. Шереметя, община Велико Търново; Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улична мрежа в община Стражица; Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
Principal Кмет на община Стражица
Procedure Открита процедура по ЗОП
Number in PPA 00078-2017-0014
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333531363937
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-161 | 11/17/2017 11/17/2017 Решение
ОП-162 | 11/17/2017 11/17/2017 Обявление
ОП-163 | 11/17/2017 11/17/2017 Документация
ОП-164 | 11/17/2017 11/17/2017 Образци
ОП-178 | 11/27/2017 11/27/2017 Разяснения по документация.