Municipality Administration

Procurement

Information
Name Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Стражица” по две обособени позиции.
Number 11
Date 7/3/2018
Object Изпълнение на строителство
Participation deadline 8/10/2018 5:00:00 PM
State Closed
Valid from 7/3/2018
Valid to 8/10/2018
Description За двете обособени позиции се предвижда обновяване на пътната част на посочените пътни участъци. Предвидени са конкретни СМР по следните видове дейности: Организация на строителния процес; Земни работи; Отстраняване на компрометираните настилки - асфалт и тротоарни плочки, и бордюри в указаните участъци; Изпълнение на трошенокаменни настилки; Частични ремонти на настилката; Полагане на износващ пласт /асфалт/; Ремонт и /или изграждане на пътните съоръжения и принадлежности; Изграждане на кабелен канал за електро-съобщителни мрежи; Мероприятия по вертикалната планировка; Сигнализация с пътни знаци и маркировка
Principal Кмет на община Стражица
Procedure Открита процедура по ЗОП
Number in PPA 00078-2018-0003
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333538383634
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-90 | 7/6/2018 7/6/2018 Решение
ОП-91 | 7/6/2018 7/6/2018 Обявление
ОП-92 | 7/6/2018 7/6/2018 Указания за участие
ОП-93 | 7/6/2018 7/6/2018 Методика за оценка
ОП-94 | 7/6/2018 7/6/2018 Техническа спецификация - Обособена позиция 1