Municipality Administration

Procurement

Information
Name Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в селата Кесарево, Камен, Сушица, Асеново и Царски Извор, община Стражица, област Велико Търново”
Number 19
Date 9/21/2018
Object Изпълнение на строителство
Participation deadline 10/26/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 9/21/2018
Valid to 10/26/2018
Description Обществената поръчка обхваща реконструкция на 22 224,70 м водопроводна мрежа в селата Кесарево, Камен, Сушица, Асеново и Царски извор. Предвижда се и подмяна на прилежащите 1 129 броя сградни водопроводни отклонения към подменяните водопроводи.
Principal Кмет на Община Стражица
Procedure Открита процедура по ЗОП
Number in PPA 00078-2018-0008
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631363138
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-166 | 9/25/2018 9/25/2018 Решение
ОП-167 | 9/25/2018 9/25/2018 Обявление
ОП-175 | 9/26/2018 9/26/2018 Указания за подготовка на оферти
ОП-176 | 9/26/2018 9/26/2018 Техническа спецификация
ОП-177 | 9/26/2018 9/26/2018 Методика за оценка