Municipality Administration

Procurement

Information
Name Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: “Частична корекция коритото на река "Стара река”, с. Кесарево, община Стражица”
Number 21
Date 11/23/2018
Object Изпълнение на строителство
Participation deadline 12/27/2018 5:00:00 PM
State Closed
Valid from 11/23/2018
Valid to 12/27/2018
Description Обществената поръчка обхваща два етапа за частична корекция коритото на река "Стара река”, с. Кесарево: ЕТАП I.1: Изграждане на стоманобетонна подпорна стена по левия бряг на р.Стара река в регулационните граници на с.Кесарево с дължина 153м от моста на път III – 4082; ЕТАП I.2: Изграждане на стоманобетонна подпорна стена по левия бряг на р.Стара река в регулационните граници на с.Кесарево с дължина 154м.
Principal Кмет на община Стражица
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00078-2018-0010
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333633383530
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-236 | 11/23/2018 11/23/2018 Решение
ОП-237 | 11/23/2018 11/23/2018 Обявление за поръчка
ОП-238 | 11/23/2018 11/23/2018 Указания за подготовка на офертите
ОП-239 | 11/23/2018 11/23/2018 Методика за оценка
ОП-240 | 11/23/2018 11/23/2018 Техническа спецификация за етап I.1.