Municipality Administration

Procurement

Information
Name Пазарни консултации за изпълнение на проект: „Реконструкция и оборудване на площадки за игра в ДГ “Ангел Каралийчев“ и ДГ “Сава Цонев“, гр.Стражица“
Number 7
Date 6/25/2018
Object Други
Participation deadline 7/2/2018 5:00:00 PM
State Closed
Valid from 6/25/2018
Valid to 7/2/2018
Description На основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП и във връзка с условията за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: „Реконструкция и оборудване на площадки за игра в ДГ “Ангел Каралийчев“ и ДГ “Сава Цонев“, гр. Стражица по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
Principal Кмет на община Стражица
Procedure Пазарни консултации
Number in PPA -
Link to PPA -
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-70 | 6/25/2018 6/25/2018 Покана
ОП-71 | 6/25/2018 6/25/2018 Образци
ОП-85 | 7/4/2018 7/4/2018 Протокол от работата на комисията
ОП-86 | 7/4/2018 7/4/2018 Решение
ОП-87 | 7/4/2018 7/4/2018 Оферта Планекс Инфраструктура