Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
6 3/27/2017 ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1- Ремонт на язовир „Ташлъдере”, с. Камен; Обособена позиция № 2 - Ремонт на язовир „Сусурлука”, с. Сушица; Обособена позиция № 3 - Ремонт на язовир „Ръбе”, с. Сушица; Обособена позиция № 4 – Ремонт преливник на язовир „Боаза”, с. Царски извор. Closed 00078-2017-0005
5 3/14/2017 Доставка на горива (дизелово гориво и бензин А-95Н) за нуждите на моторните превозни средства и моторно оборудване, собственост на Община Стражица за срок от 3 години. Assigned 00078-2017-0004
4 2/27/2017 Проектиране и упражняване на авторски надзор по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - обект: „Реконструкция, саниране, оборудване и обзавеждане на СУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица, УПИ VII „За СОУ”, кв. 63, гр. Стражица” Обособена позиция № 2 – обект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на физкултурен салон, гр. Стражица, УПИ ХII, кв. 63, гр. Стражица” Assigned 00078-2017-0003
3 2/16/2017 Пазарни консултации за определяне на референтните стойности за изпълнение СМР на обект „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Кесарево, с. Камен, с. Сушица, с. Асеново и с. Царски извор, община Стражица, област Велико Търново“ Closed -
2 2/15/2017 Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на Община Стражица Terminated 00078-2017-0002