Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
13 10/12/2017 Доставка на горива за нуждите на община Стражица по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на гориво за отопление за нуждите на общински обекти на територията на община Стражица; Обособена позиция № 2 -Доставка на течни горива (дизелово гориво) за нуждите на МПС – училищни автобуси, собственост на СУ "Ангел Каралийчев", гр. Стражица. Opened 00078-2017-0011
12 10/9/2017 „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици на територията на община Стражица през учебната 2017/2018 г.“. Opened 00078-2017-0010
11 10/2/2017 “Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в община Стражица и уличната мрежа в град Стражица ” Closed 00078-2017-0009
10 9/21/2017 Приготвяне и доставка на топъл обяд в община Стражица, във връзка с изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане Closed 00078-2017-0008